Let op! Vrijdag 10 mei is Bus gesloten. Er vinden geen leveringen plaats.

Privacyverklaring

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Bus’ Handelmij b.v., Bohemenstraat 17, 8028 SB  te Zwolle, KvK 05027892                

Versie: 23 mei 2018 1.0

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die ons wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij verzamelen voor welke doeleinden, is hieronder lezen.

HET GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij je daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

OMSCHRIJVING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Om je optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Bus’ Handelmij b.v. in bepaalde gevallen jouw persoonsgegevens opslaat. Onderstaande persoonsgegevens verwerken we:

 •        Voor- en achternaam;
 •        Adresgegevens
 •        Geslacht;
 •        E-mailadres;
 •        (Mobiel) telefoonnummer;
 •        IP-adres;
 •        Technische browserinformatie;
 •        Cookie ID;
 •        Klik- en surfgedrag;
 •        Bankrekeningnummer.


BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Bus’ Handelmij b.v.verwerkt de bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens ten behoeve van een kredietwaardigheidscheck. Bij Bus Handelmij b.v.is het mogelijk om achteraf te betalen voor de producten die u koopt. Om dit mogelijk te maken en jou en onszelf te beschermen tegen misbruik, kunnen wij ervoor kiezen uw kredietwaardigheid te toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder jouw adresgegevens) te verstrekken aan kredietwaardigheidsbeoordelaar:

Creditsafe Nederland

Jan Pieterszoon Coenstraat 10
2595 WP Den Haag
Tel: 070-38 44 600

die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.

DOELEINDEN VAN GEBRUIK

Bovenstaande gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 •        het verlenen van toegang tot onze website;
 •        het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
 •        de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
 •        relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met jou indien je hierom verzoekt;
 •        het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 •        je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 •        verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 •        product- en dienstontwikkeling;
 •        het bepalen van strategie en beleid;
 •        het interessanter maken van het internetaanbod middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw belangstellingen.
 •        zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Bus’ Handelmij b.v., haar relaties en haar medewerkers.


BEWAARTERMIJNEN

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Soort gegevens

Bewaartermijn

Reden

NAW gegevens

Gedurende contractperiode. Na afloop contract na 7 jaar verwijderd

Noodzakelijk voor uitvoering contract. Voor eventuele reclamaties op de diensten wordt dit na contract tijdelijk bewaard.

Financiële gegevens

7 jaar

Wettelijke verplichting


VERTROUWELIJKHEID & VERSTREKKING AAN DERDEN

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Bus’ Handelmij b.v.verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Bus’ Handelmij b.v.blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

GEGEVENSBEVEILIGING

Bus’ Handelmij b.v. maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens en dat de toegang tot jouw persoonsgegevens afgeschermd is. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via 088-3831000.

Op deze website worden cookies gebruikt. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van jouw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Bus’ Handelmij b.v. of die van een derde partij.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

 •        Functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 •        Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);
 •        Het internetaanbod voor je interessanter te maken middels het tonen van reclame welke aansluit bij jouw belangstellingen (advertentie cookies);
 •        Om het mogelijk te maken om onze website te delen via social media (social media cookies).


TECHNISCHE OF FUNCTIONELE COOKIES

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als je bijvoorbeeld een webpagina aan jouw persoonlijke voorkeuren aanpast of als je navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer je de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor je eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals je die eerder hebt ingesteld. Wij gebruiken de volgende technische cookies:

 •        Een uniek ID, behorend bij de huidige inlogsessie.
 •        Dit zorgt ervoor dat de gebruiker ingelogd blijft.
 •        De lijst met artikelen die de gebruiker aan de vergelijking heeft toegevoegd.
 •        De lijst met artikelen die de gebruiker recentelijk bekeken heeft.
 •        De weergave instellingen van de artikelen binnen een categorie:, d.w.z.: aantal artikelen per pagina, soort weergave en sorteer volgorde.
 •        Er worden geen persoonsgebonden gegevens in opgeslagen.


ANALYTISCHE COOKIES

Daarnaast worden er op deze websitecookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes. Wij gebruiken de volgende analytische cookies: Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Ook Google Analytics maakt gebruik van cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van jouw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Deze gegevens die wij verzamelen via Google Analytics zijn anoniem.

IN- EN UITSCHAKELEN VAN COOKIES

Je kunt kiezen of je cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kun je de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulp pagina voor exacte instructies). Als je ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kun je mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die je bezoekt.

VERWIJDEREN VAN COOKIES

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van jouw site-bezoek meer registreren. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kun je de handleiding van uw browser raadplegen.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES VAN DERDEN

Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites.Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

UW WETTELIJKE RECHTEN

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bus’ Handelmij b.v.en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bus.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je klachten heeft over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving hebt je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.